Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Dział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.artmeb-hurt.pl prowadzony jest przez Krzysztofa Karolewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą F.H.U. ARTMEB Krzysztof Karolewski ul. Cło 31a, 63-604 Baranów, NIP 6221946345, REGON 25161295 zwanego w dalszej części Sprzedawcą, Sklepem
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, z wyjątkiem Działu VIII Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców z wyłączeniem przedsiębiorcy na prawach konsumenta i Działu VI i VII, które skierowane są wyłącznie do konsumentów i przedsiębiorców na prawach konsumenta.
 3. Definicje:
  • DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  • FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;
  • KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą;
  • KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
  • KONSUMENT – osoba fizyczna zawierająca umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  • PRZEDSIĘBIORCA -osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą, a także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej;
  • PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMETA – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej na podstawie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
  • PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;
  • REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego;
  • SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.artmeb-hurt.pl;  
  • UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
  • USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
  • USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej;
  • ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia, drogą telefoniczną, drogą mailową zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

Dział II USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: (a)Formularz Zamówienia, (b) dostęp do informacji i zdjęć zamieszczonych w Serwisie, które dotyczą m.in. Usługodawcy, asortymentu towarów i usług przez niego oferowanych, trendów obowiązujących w branży meblarskiej, (c) wyszukiwarka oferowanych towarów z użyciem kryteriów wybranych przez Użytkownika, (d) możliwość pobrania plików w różnych formatach, w tym plików PDF, PNG, skompresowanych z formacie RAR itp., zawierających m.in. zdjęcia dostępnych towarów, karty kolekcji towarów, wzorniki kolorów,  (e) schowek, w którym w okresie bezterminowo można przechowywać informacje o wybranych towarach i który umożliwia wygenerowanie oraz udostępnienie bezpośredniego linka do tego schowka, (f) formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie do Usługodawcy wiadomości z podaniem danych niezbędnych do odebrania odpowiedzi, a ponadto umożliwiający wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych Usługodawcy.
 2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania pierwszego Produktu do koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po spełnieniu łącznie kolejnych kroków: wypełnienie Formularza Zamówienia, kliknięcie pola „Zapłać”  – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 3. W celu skorygowania omyłkowo podanych błędnych danych w Formularzu Zamówienia należy skontaktować się ze Sprzedawcą na adres mailowy: biuro@artmeb-hurt.pl lub telefonicznie pod nr tel. (+48) 627 821 254;
 4. Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorcę jest nieodpłatne.
 5. Konto w Sklepie Internetowym świadczone jest przez czas nieoznaczony.
 6. Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem.
 7. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu, aktywny dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox ,Internet Explorer, Google Chrome, Microsoft Edge, Apple Safari w wersji zaktualizowanej po 2010 r. oraz włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 8. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej osób trzecich.
 9. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 10. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 11. Warunki i zasady korzystania z serwisu internetowego www.artmeb-hurt.pl, w tym szczegółowe warunki rozwiązywania i reklamacji umów o świadczenie usług elektronicznych uregulowane są w Regulaminie Serwisu Internetowego www.artmeb-hurt.pl dostępnym pod linkiem: www.artmeb-hurt.pl/regulamin-portalu.

 

Dział III WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów dostawy i innych płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta  Zamówienia;
 4. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia. W tym celu należy wykonać następujące kroki:
  • Wejdź na stronę wybranego przez Ciebie Produktu i kliknij przycisk „Dodaj do koszyka” Jeżeli Produkt jest dostępny zostanie on dodany do Koszyka (pojawi się komunikat, ze produkt dodano do koszyka. Jeśli Produkt jest niedostępny lub niedostępny w ilości wskazanej przez Klienta to pojawi się informacja, że produkt jest niedostępny lub niedostępny w wybranej przez Klienta ilości;
  • Jeśli chcesz dodać do Koszyka kolejne produkty – postępuj zgodnie ze wskazówkami jak wyżej. Kontynuuj tak długo, aż w Koszyku znajdą się wszystkie Produkty, które chcesz zamówić;
  • Jeśli chcesz zobaczyć zawartość Koszyka to wejdź do niego klikając przycisk „Koszyk”. Wyświetlą się wszystkie produkty, które aktualnie znajdują się w Koszyku. Tutaj możesz dokonać zmian w Koszyku: możesz Produkt usunąć, zmienić jego ilość;
  • Jeśli w Koszyku znajdują się wszystkie Produkty, które chcesz zamówić to kliknij przycisk „Kontunuuj”, a następnie wypełnij Formularz Zamówienia (podaj imię i nazwisko, adres e-mail, nazwę firmy, adres, dane do wysyłki, dane do faktury). Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu realizacji zamówienia. W tym kroku musisz wskazać czy zapoznałeś się i akceptujesz Regulamin sklepu internetowego www.artmeb-hurt.pl oraz złożyć odpowiednie oświadczenie dot. wymaganych zgód na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Złożenie powyższego oświadczenia jest dobrowolne, jednakże niezłożenie oświadczenia uniemożliwia złożenie zamówienia.
  • Jeśli wszystkie podane dane są poprawne kliknij przycisk „Przejdź do płatności”, następnie aby złożyć zamówienie kliknij przycisk „Zapłać” – zostaniesz wówczas przekierowany do płatności. Procedura płatności rozpocznie się automatycznie lub po naciśnięciu przycisku rozpoczęcia procedury zapłaty – należy postępować zgodnie z instrukcjami właściwego operatora płatności elektronicznych i dokonać płatności za zamówienie. Jeżeli transakcja przebiegła poprawnie otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zamówienia – pojawi się napis „Dziękujemy za zamówienie”. Jeżeli transakcja zostanie odrzucona zostaniesz o tym poinformowany. Zamówienie wówczas jest automatycznie anulowane przez system. W celu dokonania zakupu należy złożyć ponownie zamówienie;
  • Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca w terminie 1-3 dni roboczych potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez wysłanie Klientowi wiadomości e-mail na podany przez niego adres poczty elektronicznej – z tą chwilą zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;
  • Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt poprzednim i wyświetlenie wiadomości, a także poprzez dołączenie do przesyłek dowodu zakupu i specyfikacji zawartej Umowy Sprzedaży. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy;
 5. Zawarcie Umowy Sprzedaży przez telefon
  • W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest złożenie przez Klienta Zamówienia
  • Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca w ciągu 1-3 dni roboczych potwierdza jego otrzymanie oraz przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje drogą mailową na adres poczty elektronicznej Klienta.
  • Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego lub jego przesłanie w wersji papierowej na adres Klienta, przesłanie Klientowi dokumentu sprzedaży lub wiadomości e-mail o potwierdzeniu Zamówienia i przyjęcia go do realizacji i wyświetlenie wiadomości, a także poprzez dołączanie do przesyłek dowodu zakupu i specyfikacji zawartej Umowy Sprzedaży. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
 6. Zawarcie Umowy Sprzedaży drogą mailową, przy użyciu zakładki „Masz pytania? Napisz do nas”
  • W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest złożenie przez Klienta Zamówienia
  • Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca w ciągu 1-3 dni roboczych potwierdza jego otrzymanie oraz przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje drogą mailową na adres poczty elektronicznej Klienta.
  • Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego lub jego przesłanie w wersji papierowej na adres Klienta, przesłanie Klientowi dokumentu sprzedaży lub wiadomości e-mail o potwierdzeniu Zamówienia i przyjęcia go do realizacji i wyświetlenie wiadomości, a także poprzez dołączanie do przesyłek dowodu zakupu i specyfikacji zawartej Umowy Sprzedaży. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
 7. Złożenie przez Klienta Zamówienia jest równoznaczne z upoważnieniem Sprzedawcy do wystawienia faktury VAT bez podpisu Klienta.
 8. Warunkiem złożenia Zamówienia jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu i wyrażeniem zgody na jego brzmienie. Złożenia zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
 9. Kupujący może dokonać zmian w złożonym zamówieniu lub je anulować w całości lub w części do momentu potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia.
 10. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z przyczyn leżących po stornie Kupującego, w szczególności na skutek podania nieprawdziwych danych kontaktowych lub nieprawidłowego wypełnienia formularza, zamówienie zostanie anulowane w ciągu 3 dni roboczych

 

Dział IV. SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  • Płatność on - line PayU;
  • Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy: 82 1540 1173 2001 4001 4627 000;
 2. Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu PayU – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej www.poland.payu.com;
 3. Obsługę płatności elektronicznych prowadzi: PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

 

Dział V KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
  • Przesyłka kurierska;
  • Odbiór osobisty pod adresem: ul. Cło 31a, 63-604 Baranów w Dni Robocze w godzinach od 08:00 do 16:00;
 2. Dostawa Produktów dostępna jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Koszty transportu ponosi Klient. Koszty dostawy podawane są w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy. Koszty dostawy nie obejmują wniesienia Produktu do mieszkania.
 4. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się od dnia zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedawcy wpłaty obejmującej cenę Produktu i koszty dostawy;
 5. Czas realizacji zamówienia na Produkty znajdujące się w magazynie wynosi do 3 dni roboczych. W przypadku braku Produktu w magazynie, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o terminie realizacji Zamówienia, jednakże termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni roboczych. Jeżeli sprowadzenie zamówionych przez Kupującego towarów wymaga więcej czasu niż 30 dni roboczych, Kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie oraz o planowanym terminie dostawy za pomocą poczty elektronicznej w terminie 30 dni od zawarcia umowy.
 6. Czas realizacji Zamówienia obejmuje czas realizacji przez obsługę Sklepu i czas dostarczenia Produktu do Klienta.
 7. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności przewoźnika oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie ma wpływu na prawo konsumenta do złożenia reklamacji. Protokół szkody jest pomocy w procedurze reklamacyjnej.

 

Dział VI POSTEPOWANIE REKLAMACYJNE (dotyczy Konsumenta i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta)

Postępowanie reklamacyjne określone w tym dziale kierowane jest wyłącznie do Konsumenta i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

 1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w Sklepie internetowym artmeb-hurt.pl w związku z wadami Produktu. Wszystkie roszczenia w związku z reklamacją Produktu należy kierować wyłącznie do Sprzedawcy. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta osobiście w siedzibie Sprzedawcy albo pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy: ul. Cło 31a, 63-304 Baranów lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@artmeb-hurt.pl
 3. W przypadku złożenia reklamacji, Klient zobowiązany jest dostarczyć wadliwy Produkt na koszt Sprzedawcy wraz z formularzem reklamacyjnym. Klient może skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego (wzór PDF).
 4. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, adres e-mail podany w Zamówieniu, datę zakupu, numer transakcji, opis sytuacji, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację oraz datę wystąpienia wady, a także żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją.
 5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Sprzedawca zwraca się do Klienta składającego reklamację o uzupełnienie tych danych lub informacji.
 6. W przypadku uznania reklamacji za nieuzasadnioną Klient ma możliwość złożenia odwołania od reklamacji. Sprzedawca rozpatruje odwołanie od reklamacji bez zbędnej zwłoki w terminie 30 dni, liczonych od momentu otrzymania odwołania od reklamacji. W przypadku szczególnie skomplikowanym, gdy nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi w terminie określonym powyżej, Sprzedawca informuje Klienta o przyczynie opóźnienia ze wskazaniem okoliczności , które muszą zostać ustalone i przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, który nie może być dłuższy niż 60 dni od momentu otrzymania odwołania od reklamacji.
 7. Sprzedawca ponosi przed Konsumentem odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z umową sprzedaży.
 8. Produkt jest zgodny z umową sprzedaży, jeżeli zgodne z umową sprzedaży pozostają w szczególności jego: opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy sprzedaży i który Sprzedawca zaakceptował.
 9. Ponadto Produkt, aby został uznany za zgodny z umową sprzedaży, musi:
  • nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Produkt tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  • występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca a wykaże, że:
   • nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
   • przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
   • publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży;
  • być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
  • być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
 10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z umową w zakresie, o którym mowa w ust. 8 lit. b jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy sprzedaży, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust. 8 lit. b, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu.
 11. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania Produktu, jeżeli:
  • zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność;
  • niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta.
 12. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z umową sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Asortymentu, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Produktu lub charakterem braku zgodności Produktu z umową sprzedaży.
 13. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Produktu z umową określonego w ust. 10, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
 14. Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową sprzedaży, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
 15. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawca, może on odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z umową.
 16. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Produktu z umową, wartość Produktu zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z umową sprzedaży.
 17. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
 18. Konsument udostępnia Sprzedawcy Produkt podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta Produkt na swój koszt.
 19. Jeżeli Produkt został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Produktu z umową sprzedaży, Sprzedawca demontuje Produkt oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
 20. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Produktu, który następnie został wymieniony.
 21. Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową sprzedaży, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  • Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z umową zgodnie z ust.14
  • Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z umową zgodnie z ust. 16-18;
  • brak zgodności Produktu z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z umową;
  • brak zgodności Produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ust.12-18
  • z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 22. Obniżona cena Produktu musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu niezgodnego z umową pozostaje do wartości Produktu zgodnego z umową.
 23. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
 24. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Produktu z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z umową jest istotny, chyba że Sprzedawca udowodni  nieistotność braku zgodności Produktu z umową.
 25. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Produktów dostarczonych na podstawie umowy Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Produktów, a także w odniesieniu do innych Produktów nabytych przez Konsumenta wraz z Produktem niezgodnym z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Produkty zgodne z umową.
 26. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca nabyty Produkt Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania.
 27. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 28. Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. Ponadto Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży.
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą.
  • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

Dział VII PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsument i Przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty objęcia rzeczy w posiadanie przez klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią.

 1. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe (wzór PDF). Oświadczenie, o którym tu mowa należy przesłać na adres siedziby Sklepu: ul. Cło 31a, 63-604 Baranów lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@artmeb-hurt.pl – wówczas Sprzedawca potwierdzi otrzymanie informacji o odstąpieniu od umowy poprzez wysłanie wiadomości e-mail;
 2. W przypadku skorzystania przez Klienta z ww. uprawnienia, wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy zostaną zwrócone Klientowi (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep oraz dodatkowych kosztów, które poniósł Klient w związku z płatnością on-line), niezwłocznie, w każdym wypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o wykonaniu przez Klienta prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że wyraźnie Klient zgodził się na inne rozwiązanie;
 3. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
 4. Produkt należy odesłać wraz z dokumentem sprzedaży na adres siedziby Sklepu (Dział I Postanowienia ogólne) niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli Klient odeśle produkt przed upływem terminu 14 dni.
 5. Koszty bezpośredniego zwrotu rzeczy ponosi Klient. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: (1) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (2) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia cech i funkcjonowania Produktu.

 

Dział VIII POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących jednocześnie konsumentami.
 2. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte nie dotyczą Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
 3. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności w Formularzu Zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Klient nie będący jednocześnie konsumentem zobowiązany jest do wykonania swojego zobowiązania z tytułu Umowy Sprzedaży (tj. w szczególności zapłaty ceny i odbioru Produktu) niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 5. Produkty będące przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem nie będącym jednocześnie konsumentem pozostają własnością Sprzedawcy do uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży.
 6. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 7. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący jednocześnie konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 8. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem i przedsiębiorcą na prawach konsumenta zostaje wyłączona.
 9. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem.
 10. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

Dział IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj.Dz.U.2020.344.); Ustawa z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (tj.Dz.U2020.287) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023 r.

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO do dnia 31.12.2022

 

Dział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.artmeb-hurt.pl prowadzony jest przez Krzysztofa Karolewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą F.H.U. ARTMEB Krzysztof Karolewski ul. Cło 31a, 63-604 Baranów, NIP 6221946345, REGON 25161295 zwanego w dalszej części Sprzedawcą, Sklepem
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, z wyjątkiem Działu VIII Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców z wyłączeniem przedsiębiorcy na prawach konsumenta i Działu VI i VII, które skierowane są wyłącznie do konsumentów i przedsiębiorców na prawach konsumenta.
 3. Definicje:
  • DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  • FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;
  • KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą;
  • KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
  • KONSUMENT – osoba fizyczna zawierająca umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  • PRZEDSIĘBIORCA -osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą, a także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej;
  • PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMETA – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej na podstawie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
  • PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;
  • REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego;
  • SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.artmeb-hurt.pl;  
  • UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
  • USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
  • USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej;
  • ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia, drogą telefoniczną, drogą mailową zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

Dział II USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: (a)Formularz Zamówienia, (b) dostęp do informacji i zdjęć zamieszczonych w Serwisie, które dotyczą m.in. Usługodawcy, asortymentu towarów i usług przez niego oferowanych, trendów obowiązujących w branży meblarskiej, (c) wyszukiwarka oferowanych towarów z użyciem kryteriów wybranych przez Użytkownika, (d) możliwość pobrania plików w różnych formatach, w tym plików PDF, PNG, skompresowanych z formacie RAR itp., zawierających m.in. zdjęcia dostępnych towarów, karty kolekcji towarów, wzorniki kolorów,  (e) schowek, w którym w okresie bezterminowo można przechowywać informacje o wybranych towarach i który umożliwia wygenerowanie oraz udostępnienie bezpośredniego linka do tego schowka, (f) formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie do Usługodawcy wiadomości z podaniem danych niezbędnych do odebrania odpowiedzi, a ponadto umożliwiający wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych Usługodawcy.
 2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania pierwszego Produktu do koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po spełnieniu łącznie kolejnych kroków: wypełnienie Formularza Zamówienia, kliknięcie pola „Zapłać”  – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 3. W celu skorygowania omyłkowo podanych błędnych danych w Formularzu Zamówienia należy skontaktować się ze Sprzedawcą na adres mailowy: biuro@artmeb-hurt.pl lub telefonicznie pod nr tel. (+48) 627 821 254;
 4. Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorcę jest nieodpłatne.
 5. Konto w Sklepie Internetowym świadczone jest przez czas nieoznaczony.
 6. Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem.
 7. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu, aktywny dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox ,Internet Explorer, Google Chrome, Microsoft Edge, Apple Safari w wersji zaktualizowanej po 2010 r. oraz włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 8. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej osób trzecich.
 9. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 10. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 11. Warunki i zasady korzystania z serwisu internetowego www.artmeb-hurt.pl, w tym szczegółowe warunki rozwiązywania i reklamacji umów o świadczenie usług elektronicznych uregulowane są w Regulaminie Serwisu Internetowego www.artmeb-hurt.pl dostępnym pod linkiem: www.artmeb-hurt.pl/regulamin-sklepu.

 

Dział III WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów dostawy i innych płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta  Zamówienia;
 4. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia. W tym celu należy wykonać następujące kroki:
  • Wejdź na stronę wybranego przez Ciebie Produktu i kliknij przycisk „Dodaj do koszyka” Jeżeli Produkt jest dostępny zostanie on dodany do Koszyka (pojawi się komunikat, ze produkt dodano do koszyka. Jeśli Produkt jest niedostępny lub niedostępny w ilości wskazanej przez Klienta to pojawi się informacja, że produkt jest niedostępny lub niedostępny w wybranej przez Klienta ilości;
  • Jeśli chcesz dodać do Koszyka kolejne produkty – postępuj zgodnie ze wskazówkami jak wyżej. Kontynuuj tak długo, aż w Koszyku znajdą się wszystkie Produkty, które chcesz zamówić;
  • Jeśli chcesz zobaczyć zawartość Koszyka to wejdź do niego klikając przycisk „Koszyk”. Wyświetlą się wszystkie produkty, które aktualnie znajdują się w Koszyku. Tutaj możesz dokonać zmian w Koszyku: możesz Produkt usunąć, zmienić jego ilość;
  • Jeśli w Koszyku znajdują się wszystkie Produkty, które chcesz zamówić to kliknij przycisk „Kontunuuj”, a następnie wypełnij Formularz Zamówienia (podaj imię i nazwisko, adres e-mail, nazwę firmy, adres, dane do wysyłki, dane do faktury). Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu realizacji zamówienia. W tym kroku musisz wskazać czy zapoznałeś się i akceptujesz Regulamin sklepu internetowego www.artmeb-hurt.pl oraz złożyć odpowiednie oświadczenie dot. wymaganych zgód na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Złożenie powyższego oświadczenia jest dobrowolne, jednakże niezłożenie oświadczenia uniemożliwia złożenie zamówienia.
  • Jeśli wszystkie podane dane są poprawne kliknij przycisk „Przejdź do płatności”, następnie aby złożyć zamówienie kliknij przycisk „Zapłać” – zostaniesz wówczas przekierowany do płatności. Procedura płatności rozpocznie się automatycznie lub po naciśnięciu przycisku rozpoczęcia procedury zapłaty – należy postępować zgodnie z instrukcjami właściwego operatora płatności elektronicznych i dokonać płatności za zamówienie. Jeżeli transakcja przebiegła poprawnie otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zamówienia – pojawi się napis „Dziękujemy za zamówienie”. Jeżeli transakcja zostanie odrzucona zostaniesz o tym poinformowany. Zamówienie wówczas jest automatycznie anulowane przez system. W celu dokonania zakupu należy złożyć ponownie zamówienie;
  • Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca w terminie 1-3 dni roboczych potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez wysłanie Klientowi wiadomości e-mail na podany przez niego adres poczty elektronicznej – z tą chwilą zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;
  • Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt poprzednim i wyświetlenie wiadomości, a także poprzez dołączenie do przesyłek dowodu zakupu i specyfikacji zawartej Umowy Sprzedaży. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy;
 5. Zawarcie Umowy Sprzedaży przez telefon
  • W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest złożenie przez Klienta Zamówienia
  • Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca w ciągu 1-3 dni roboczych potwierdza jego otrzymanie oraz przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje drogą mailową na adres poczty elektronicznej Klienta.
  • Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego lub jego przesłanie w wersji papierowej na adres Klienta, przesłanie Klientowi dokumentu sprzedaży lub wiadomości e-mail o potwierdzeniu Zamówienia i przyjęcia go do realizacji i wyświetlenie wiadomości, a także poprzez dołączanie do przesyłek dowodu zakupu i specyfikacji zawartej Umowy Sprzedaży. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
 6. Zawarcie Umowy Sprzedaży drogą mailową, przy użyciu zakładki „Masz pytania? Napisz do nas”
  • W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest złożenie przez Klienta Zamówienia
  • Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca w ciągu 1-3 dni roboczych potwierdza jego otrzymanie oraz przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje drogą mailową na adres poczty elektronicznej Klienta.
  • Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego lub jego przesłanie w wersji papierowej na adres Klienta, przesłanie Klientowi dokumentu sprzedaży lub wiadomości e-mail o potwierdzeniu Zamówienia i przyjęcia go do realizacji i wyświetlenie wiadomości, a także poprzez dołączanie do przesyłek dowodu zakupu i specyfikacji zawartej Umowy Sprzedaży. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
 7. Złożenie przez Klienta Zamówienia jest równoznaczne z upoważnieniem Sprzedawcy do wystawienia faktury VAT bez podpisu Klienta.
 8. Warunkiem złożenia Zamówienia jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu i wyrażeniem zgody na jego brzmienie. Złożenia zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
 9. Kupujący może dokonać zmian w złożonym zamówieniu lub je anulować w całości lub w części do momentu potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia.
 10. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z przyczyn leżących po stornie Kupującego, w szczególności na skutek podania nieprawdziwych danych kontaktowych lub nieprawidłowego wypełnienia formularza, zamówienie zostanie anulowane w ciągu 3 dni roboczych

 

Dział IV. SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  • Płatność on - line PayU;
  • Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy: 82 1540 1173 2001 4001 4627 000;
 2. Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu PayU – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej www.poland.payu.com;
 3. Obsługę płatności elektronicznych prowadzi: PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

 

Dział V KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
  • Przesyłka kurierska;
  • Odbiór osobisty pod adresem: ul. Cło 31a, 63-604 Baranów w Dni Robocze w godzinach od 08:00 do 16:00;
 2. Dostawa Produktów dostępna jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Koszty transportu ponosi Klient. Koszty dostawy podawane są w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy. Koszty dostawy nie obejmują wniesienia Produktu do mieszkania.
 4. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się od dnia zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedawcy wpłaty obejmującej cenę Produktu i koszty dostawy;
 5. Czas realizacji zamówienia na Produkty znajdujące się w magazynie wynosi do 3 dni roboczych. W przypadku braku Produktu w magazynie, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o terminie realizacji Zamówienia, jednakże termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni roboczych. Jeżeli sprowadzenie zamówionych przez Kupującego towarów wymaga więcej czasu niż 30 dni roboczych, Kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie oraz o planowanym terminie dostawy za pomocą poczty elektronicznej w terminie 30 dni od zawarcia umowy.
 6. Czas realizacji Zamówienia obejmuje czas realizacji przez obsługę Sklepu i czas dostarczenia Produktu do Klienta.
 7. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności przewoźnika oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie ma wpływu na prawo konsumenta do złożenia reklamacji. Protokół szkody jest pomocy w procedurze reklamacyjnej.

 

Dział VI POSTEPOWANIE REKLAMACYJNE (dotyczy Konsumenta i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta)

Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

Postępowanie reklamacyjne określone w tym dziale kierowane jest wyłącznie do Konsumenta i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

 1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi produkt bez wad.
 2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy: ul. Cło 31a, 63-304 Baranów lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@artmeb-hurt.pl

Klient może skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego (wzór PDF).

 1. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 2. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 3. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres siedziby Sprzedawcy wskazany w dziale I Regulaminu. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem i przedsiębiorcą na prawach konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 5. Klient posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
  • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
  • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

 

Dział VII PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsument i Przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty objęcia rzeczy w posiadanie przez klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią.

 1. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe (wzór PDF). Oświadczenie, o którym tu mowa należy przesłać na adres siedziby Sklepu: ul. Cło 31a, 63-604 Baranów lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@artmeb-hurt.pl – wówczas Sprzedawca potwierdzi otrzymanie informacji o odstąpieniu od umowy poprzez wysłanie wiadomości e-mail;
 2. W przypadku skorzystania przez Klienta z ww. uprawnienia, wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy zostaną zwrócone Klientowi (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep oraz dodatkowych kosztów, które poniósł Klient w związku z płatnością on-line), niezwłocznie, w każdym wypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o wykonaniu przez Klienta prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że wyraźnie Klient zgodził się na inne rozwiązanie;
 3. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
 4. Produkt należy odesłać wraz z dokumentem sprzedaży na adres siedziby Sklepu (Dział I Postanowienia ogólne) niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli Klient odeśle produkt przed upływem terminu 14 dni.
 5. Koszty bezpośredniego zwrotu rzeczy ponosi Klient. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: (1) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (2) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia cech i funkcjonowania Produktu.

 

Dział VIII POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących jednocześnie konsumentami.
 2. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte nie dotyczą Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
 3. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności w Formularzu Zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Klient nie będący jednocześnie konsumentem zobowiązany jest do wykonania swojego zobowiązania z tytułu Umowy Sprzedaży (tj. w szczególności zapłaty ceny i odbioru Produktu) niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 5. Produkty będące przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem nie będącym jednocześnie konsumentem pozostają własnością Sprzedawcy do uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży.
 6. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 7. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący jednocześnie konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 8. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem i przedsiębiorcą na prawach konsumenta zostaje wyłączona.
 9. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem.
 10. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

Dział IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawa z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U2019 poz. 134 i 730 z pozn. zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 19 lutego 2021 r.