Polityka prywatności

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO ARTMEB-HURT.PL


INFORMACJE OGÓLNE

1.    Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.artmeb-hurt.pl („Serwis”) przez użytkowników Serwisu („Użytkownik”).

2.    Usługodawcą prowadzącym Serwis jest Krzysztof Karolewski wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP pod firmą: F.H.U. ARTMEB Krzysztof Karolewski („Usługodawca”), adres: ul. Cło 31a, 63-604 Baranów, nr NIP: 6221946345, nr REGON: 251651295, adres e-mail: biuro@artmeb-hurt.pl, nr tel.: (+48) 627 821 254 (w godzinach od 9:00 do 17:00), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

 

RODZAJE I ZAKRES USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ SERWIS

1.    Usługami oferowanymi bezpłatnie przez Serwis („Usługi”) są:

a.    dostęp do informacji i zdjęć zamieszczonych w Serwisie, które dotyczą m.in. Usługodawcy, asortymentu towarów i usług przez niego oferowanych, trendów obowiązujących w branży meblarskiej,

b.    wyszukiwarka oferowanych towarów z użyciem kryteriów wybranych przez Użytkownika,

c.    możliwość pobrania plików w różnych formatach, w tym plików PDF, PNG, skompresowanych z formacie RAR itp., zawierających m.in. zdjęcia dostępnych towarów, karty kolekcji towarów, wzorniki kolorów,

d.    schowek, w którym w bezterminowo można przechowywać informacje o wybranych towarach i który umożliwia wygenerowanie oraz udostępnienie bezpośredniego linka do tego schowka,

e.    formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie do Usługodawcy wiadomości z podaniem danych niezbędnych do odebrania odpowiedzi, a ponadto umożliwiający wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych Usługodawcy.

        

WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

1.    W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usług, Użytkownicy powinni dysponować:

a.    urządzeniem końcowym z dostępem do sieci Internet;

b.    przeglądarką internetową: Mozilla FireFox, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, Apple Safari, w wersji zaktualizowanej po 2010 r.,

c.    aktywnym kontem poczty elektronicznej (jedynie w celu otrzymania od Usługodawcy odpowiedzi na wiadomość wysłaną przez formularz kontaktowy).


ZAWARCIE, ROZWIĄZYWANIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY O ŚWIADCZENIE BEZPŁATNYCH USŁUG DOSTĘPNYCH W SERWISIE

1.  Zawarcie umowy o świadczenie bezpłatnych Usług następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności w Serwisie.

2.  Umowa o świadczenie bezpłatnych Usług może zostać rozwiązana przez Użytkownika w każdym czasie poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności w Serwisie prowadzącej do przerwania korzystania z Serwisu.

3.  Użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie bezpłatnych Usług w ciągu 14 dni od poinformowania go o zmianie Regulaminu, bądź w przypadku braku takiej możliwości, w ciągu 14 dni od dnia wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Wypowiedzenie nastąpi poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności w Serwisie prowadzącej do przerwania korzystania z Serwisu.

4.  Prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie bezpłatnych Usług nie przysługuje Użytkownikowi będącemu konsumentem w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta):

a.    jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę Użytkownik utraci prawo odstąpienia od umowy;

b.    o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

5.    W wyniku akceptacji Regulaminu Użytkownik potwierdza, że rozpoczęcie korzystania z Usług oznacza wyrażenie przez niego zgody na:

a.    rozpoczęcie świadczenia skutkujące utratą prawa odstąpienia od umowy o świadczenie bezpłatnych Usług;

b.    dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, co powoduje utratę prawa odstąpienia od umowy o świadczenie bezpłatnych Usług.


PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

1.    Użytkownicy obowiązani są postępować zgodnie z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz przestrzegać powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich (Netykieta).

2.    Zakazane jest wykorzystywanie przez Użytkowników Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

3.    Użytkownicy mogą korzystać z udostępnionych im w ramach korzystania z Usług utworów jedynie w zakresie dozwolonego użytku.

4.    W przypadku, gdy Usługodawca w celu świadczenia Usługi wymaga podania przez Użytkownika adresu e-mail, Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwy adres e-mail, tj. taki pod którym odbiera korespondencję. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Usługodawcy o zmianie swego adresu e-mail poprzez wysłanie stosownej wiadomości na adres e-mail Usługodawcy. W przypadku niepoinformowania Usługodawcy o zmianie adresu e-mail, uważa się, że wszelkie oświadczenia i informacje wysłane przez Usługodawcę do Użytkownika na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w formularzu zostały prawidłowo doręczone, z zastrzeżeniem unormowań dotyczących konsumentów.


DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.    Administratorem danych osobowych jest Usługodawca, tj. F.H.U ARTMEB Krzysztof Karolewski wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP pod firmą: F.H.U. ARTMEB Krzysztof Karolewski, adres: ul. Cło 31a, 63-604 Baranów, nr NIP: 6221946345, nr REGON: 251651295, adres e-mail: biuro@artmeb-hurt.pl, nr tel.: (+48) 627 821 254 (w godzinach od 9:00 do 17:00), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

2.    Usługodawca przetwarza jedynie dane osobowe Użytkowników, którzy mu je udostępnili przez formularz kontaktowy. Dane osobowe przetwarzane przez Usługodawcę to imię, nazwisko, adres e-mail bądź ewentualnie adres korespondencyjny, o ile został on dobrowolnie podany przez Użytkownika.

3.    Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników:

a.    w celu  udzielenia odpowiedzi Użytkownikowi na jego żądanie wystosowane z użyciem formularza kontaktowego lub w wyniku złożenia reklamacji (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „

RODO

”),

b.    w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c.    w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu Usługodawcy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

d.    w celach prowadzenia marketingu bezpośredniego, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy do promowania własnego przedsiębiorstwa (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4.    W każdej chwili Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych wskazanych w pkt 3 lit. b-c powyżej. Usługodawca zaprzestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Użytkownika lub że dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez Usługodawcę.

5.    W każdej chwili Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego na podstawie pkt 3 lit. d powyżej, wskutek czego Usługodawca zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.

6.    Usługodawca będzie przechowywać dane osobowe Użytkownika przez czas potrzebny do udzielenia mu odpowiedzi na jego żądanie zgłoszone z użyciem formularza kontaktowego bądź do czasu zaprzestania wysyłania mu informacji handlowych, a następnie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z korzystania z Usług zgodnie z przepisami prawa.

7.    Dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazywane firmom świadczącym dla Usługodawcy różnego rodzaju usługi – w tym informatyczne, hostingowe, marketingowe, prawne, archiwizacyjne, kurierskie.

8.    Zgodnie z RODO Użytkownikowi przysługuje prawo do:

a.    dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,

b.    sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

c.    usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

d.    przenoszenia danych osobowych,

e.    wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9.    Usługodawca nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i nie stosuje profilowania.

10. Podanie przez Użytkowników korzystających z Usługi formularza kontaktowego ich danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych spowoduje bądź niemożność otrzymania odpowiedzi od Usługodawcy bądź niemożność otrzymywania zamówionych informacji handlowych.

 


REKLAMACJE

1.     Reklamacje związane z działaniem Serwisu należy przesyłać mailowo na adres: biuro@artmeb-hurt.pl lub listem poleconym na adres Usługodawcy: ul. Cło 31a, 63-604 Baranów. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane osoby zgłaszającej reklamację niezbędne do udzielenia jej odpowiedzi, w tym zwłaszcza imię i nazwisko, adres mailowy bądź adres korespondencyjny.   

2.     Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania.

3.     Jeżeli Usługodawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację Użytkownika będącego konsumentem we ww. terminie, uważa się, że uznał reklamację.

4.     Odpowiedź na reklamację przekazuje się w formie pisemnej lub mailowo.

 


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Korzystanie z Serwisu lub Usług jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

2.    Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody w najszerszym dozwolonym przez prawo zakresie, zarówno majątkowe jak i niemajątkowe, poniesione przez Użytkowników niebędących konsumentami, a powstałe w wyniku niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania umownego lub powstałe w wyniku deliktu, który nie został popełniony umyślnie.

3.    Zmiany Regulaminu mogą nastąpić wskutek:

a.    zmiany danych adresowych i kontaktowych Usługodawcy,

b.    rozszerzenia funkcjonalności Serwisu o nowe usługi,

c.    ograniczenia funkcjonalności Serwisu wskutek zaprzestania bądź zmiany sposobu prowadzenia działalności gospodarczej przez Usługodawcę.

4.    W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdzie ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne regulacje prawa polskiego.

5.    Ewentualne spory powstałe między Użytkownikiem niebędącym konsumentem a Usługodawcą, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla miejsca zamieszkania Usługodawcy.

6.    Regulamin jest dostępny w Serwisie bądź w siedzibie Usługodawcy.

7.    Regulamin obowiązuje od dnia 6 listopada 2020 roku.